แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ ข้อมูลสำคัญและตำแหน่งที่จะค้นหา
ในการเชื่อมต่อกับการรวมธุรกิจที่เสนอซึ่งเกี่ยวข้องกับ G Squared Ascend I Inc. และ Transfix บริษัท Transfix Holdings, Inc. (“Transfix Holdings”) ได้ยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (the “แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน”) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คำชี้แจงการลงทะเบียนประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะของ G Squared Ascend I และหนังสือชี้ชวนของ Transfix Holdings นอกจากนี้ G Squared Ascend I และ Transfix Holdings จะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กับ SEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ สามารถขอรับสำเนาได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่www.sec.gov. ขอให้ผู้ถือหลักทรัพย์ G Squared Ascend I อ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อมีให้ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอ เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและคู่สัญญา ต่อการรวมธุรกิจและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่อ้างอิงในการสื่อสารนี้ไม่ได้รวมอยู่ในการอ้างอิงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนี้

ผู้เข้าร่วมในการชักชวน
G Squared Ascend I และกรรมการและเจ้าหน้าที่อาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้ถือหุ้นของ G Squared Ascend I ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ Transfix และเจ้าหน้าที่และกรรมการอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ ความเกี่ยวข้อง และผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ G Squared Ascend I ในการชักชวนโดยการอ่านหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายของ G Squared Ascend I สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรวมธุรกิจเมื่อมี ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วม G Squared Ascend I ในการชักชวน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป ในบางกรณี จะถูกระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจเมื่อมีข้อมูลดังกล่าว

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน
การสื่อสารนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและต้องไม่ถือเป็นคำแถลงการมอบฉันทะหรือการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะ ความยินยอม หรือการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ และจะไม่ถือเป็น การเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือเป็นการชักชวนให้มีการลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใดๆ และจะไม่มีการขาย การออก หรือการโอนหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อน การขึ้นทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
รายได้และการสูญเสียโดยประมาณ ต้นทุนที่คาดการณ์ โอกาส แผนงาน และวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เมื่อใช้ในการสื่อสารนี้ คำว่า “อาจ” “ควร” “จะ” “อาจ” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “โครงการ” ในแง่ลบ ของข้อกำหนดดังกล่าวและสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะไม่มีคำระบุดังกล่าวก็ตาม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลลัพธ์และระยะเวลาของเหตุการณ์ในอนาคต เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ G Squared Ascend I และ Transfix ปฏิเสธหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติโดยชัดแจ้งจากข้อความในส่วนนี้ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ G Squared Ascend I และ Transfix เตือนคุณว่าข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่คาดเดาได้ยาก และส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ G Squared Ascend I หรือ Transfix นอกจากนี้ G Squared Ascend I และ Transfix เตือนคุณว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้อยู่ภายใต้ปัจจัยต่อไปนี้: (i) การเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจล่าช้าในการรวมธุรกิจหรือก่อให้เกิด ในการยุติข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง; (ii) ผลของกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่อาจดำเนินการกับ G Squared Ascend I หรือ Transfix หลังจากประกาศธุรกรรม; (iii) ไม่สามารถรวมธุรกิจได้สำเร็จเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ G Squared Ascend I หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการปิดข้อตกลงการทำธุรกรรม; (iv) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนอจะขัดขวางแผนและการดำเนินงานปัจจุบันของ G Squared Ascend I หรือ Transfix อันเป็นผลมาจากการประกาศธุรกรรม (v) ความสามารถของ Transfix ในการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน และความสามารถของ Transfix ในการเติบโตและจัดการการเติบโตอย่างมีกำไรหลังการรวมธุรกิจ (vi) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ (vii) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง; (viii) การเปิดตัวธุรกิจของ Transfix และระยะเวลาของเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจที่คาดหวัง (ix) ผลกระทบของการแข่งขันในธุรกิจของ Transfix (x) การขาดแคลนวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของ Transfix (xi) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดั้งเดิม ผู้ผลิตและพันธมิตรรายอื่นๆ ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะเริ่มต้นหรือสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจในแง่ดี (xii) การยกเลิกหรือการลดแรงจูงใจด้านพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล (xiii) ความล่าช้าในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงงานผลิต (xiv) จำนวนคำขอไถ่ถอนที่ทำโดยผู้ถือหุ้นสาธารณะของ G Squared Ascend I (xv) การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและต่างประเทศ, ตลาด, การเงิน, การเมืองและเงื่อนไขทางกฎหมาย และ (xvi) ความเป็นไปได้ที่ Transfix อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ/หรือการแข่งขันอื่นๆ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าที่อธิบายไว้ในการสื่อสารนี้ หรือสมมติฐานพื้นฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์และแผนที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คุณควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของหนังสือชี้ชวนสุดท้ายของ G Squared Ascend I อย่างรอบคอบ8 กุมภาพันธ์ 2564และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ในแต่ละกรณี ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และเอกสารอื่นๆ ของ G Squared Ascend I ที่ยื่นหรือที่จะยื่น รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนด้วย วินาที. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการคาดการณ์ที่กล่าวถึงในที่นี้มีอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะๆ ของ G Squared Ascend I ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายของ G Squared Ascend I สำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกที่ยื่นต่อ SEC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 8, 2021 . เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ G Squared Ascend I เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ SEC ที่www.sec.govเมื่อใช้ Bridge ทีมก่อสร้างจะมีการควบคุมและความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อแชร์ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ซานฟรานซิ สโก , 29 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — วันนี้ Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK ) ได้เปิดตัว Bridgeซึ่งเป็นความสามารถในการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทีมงานหรือโครงการสร้างภายใน Autodesk Construction Cloud. บริดจ์ช่วยให้ทีมควบคุมชุดข้อมูลโปรเจ็กต์ของตนได้ด้วยการแชร์ชีต โฟลเดอร์ และไฟล์ที่เลือกกับผู้ทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลโปรเจ็กต์ทั้งหมด ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบใหม่จาก Bridge ช่วยลดความจำเป็นในการถ่ายโอนและการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง และให้ความมั่นใจว่าทุกคนทำงานจากข้อมูลเดียวกัน ลดการทำงานซ้ำ และประหยัดเวลาและเงินของทีมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของพวกเขา

Autodesk Construction Cloud ขอแนะนำ Bridge ซึ่งเป็นความสามารถในการแชร์ข้อมูลแบบใหม่ที่ช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถควบคุมและยืดหยุ่นได้มากขึ้นเมื่อแชร์ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
Autodesk Construction Cloud ขอแนะนำ Bridge ซึ่งเป็นความสามารถในการแชร์ข้อมูลแบบใหม่ที่ช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถควบคุมและยืดหยุ่นได้มากขึ้นเมื่อแชร์ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
Luis Angel Garciaผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM กล่าวว่า “การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายอย่างทันท่วงทีอาจเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลานาน ซึ่งมักจะนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลและการสื่อสารที่ผิดพลาด ทำให้เราเสี่ยงต่อการทำงานใหม่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และขยายระยะเวลา, กลุ่ม SSOE. “ในทางกลับกัน การแบ่งปันโปรเจ็กต์ทั้งหมดกับสมาชิกในทีมอาจลดทอนความเป็นส่วนตัวและต้องมีการตั้งค่าการอนุญาตที่น่าเบื่อ สะพานของ Autodesk Construction Cloud ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลโครงการของเรา สะพานช่วยลดความซับซ้อนของเราอย่างมาก การทำงานร่วมกันระหว่างทีมและโครงการต่างๆ เพื่อให้เราสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ”

“โครงการก่อสร้างทุกโครงการมีความแตกต่างกัน และลูกค้าของเราต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันตามความต้องการของแต่ละโครงการ” Sameer Merchantรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Autodesk Construction Solutions กล่าว “นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จำเป็นต้องรักษาหน่วยงานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขาในโครงการ Bridge นำเสนอความสามารถในการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ที่พลิกโฉมหน้าที่ให้ทีมมีอิสระและความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลของตนเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการสามารถรักษาอินสแตนซ์โครงการของตนเองและบันทึก เกี่ยวกับเวลา ค่าใช้จ่าย และความสับสนซึ่งมักเกิดจากการต้องจัดการสิทธิ์ของผู้ทำงานร่วมกันภายนอกและเวิร์กโฟลว์ ‘ส่งและรับ’ ด้วยตนเอง”

บริดจ์เชื่อมต่อข้อมูลโครงการสำหรับทีมภายในและภายนอก

Bridge ช่วยให้สมาชิกโครงการมีความยืดหยุ่นที่ต้องการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมและโครงการต่างๆ โดยใช้ Autodesk Construction Cloud ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จทันเวลาและภายในงบประมาณ

ผู้รับเหมาทั่วไปมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ในการประสานงานระหว่างการค้าขายและช่วยให้เจ้าของมองเห็นได้ ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลโครงการที่เป็นเจ้าของนั้นได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานในโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่และต้องการแยกแต่ละองค์ประกอบออกเป็นโปรเจ็กต์ย่อยของตนเอง หรือต้องการแยกโปรเจ็กต์สำหรับการค้าขายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยเจ้าของ ตอนนี้ผู้รับเหมาทั่วไปสามารถใช้บริดจ์เพื่อแชร์ข้อมูลกับทีมและโปรเจ็กต์ต่างๆ ได้ จากอินสแตนซ์หลักที่จัดการง่ายเพียงตัวเดียว
การค้าแบบพิเศษสามารถแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็น เช่น ความคืบหน้าในการติดตั้งโครงการกับผู้รับเหมาทั่วไป ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ภายในอินสแตนซ์ของโครงการของตนเอง หากพวกเขามีโครงการต่อเนื่องหลายโครงการ ทีมการค้ายังสามารถรวบรวมข้อมูลของพวกเขาไว้ในตำแหน่งภายในหลักที่จัดการได้ง่ายเพียงแห่งเดียวสำหรับมุมมองโดยรวมที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิเคราะห์และการตัดสินใจในอนาคต
เจ้าของมีทัศนวิสัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและเอกสารประกอบการก่อสร้างเมื่อเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้บริดจ์ ข้อมูลจะไม่สูญหายในเวิร์กโฟลว์ “ส่งและรับ” ด้วยตนเอง และข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจโครงการในเวลาที่เหมาะสมจะค้นหาได้ง่ายขึ้น
นักออกแบบสามารถสื่อสารเอกสารการออกแบบล่าสุดกับเจ้าของและผู้รับเหมา และรับทราบถึงความตั้งใจในการออกแบบในระหว่างการก่อสร้าง บริดจ์ช่วยให้นักออกแบบสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและแบ่งปันเฉพาะแผ่นงานและไฟล์ที่จำเป็น ในขณะที่ยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์ “ส่งและรับ” ด้วยตนเอง
ปัจจุบัน Bridge พร้อมให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ใช้เว็บแอปพลิเคชันของ Autodesk Construction Cloud คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรีหรือทดลองการสาธิตที่นี่ สำหรับข้อมูลราคาและบรรจุภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทน Autodesk ของคุณหรือคลิกที่นี่

เกี่ยวกับ Autodesk
Autodesk กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบและสร้างโลก เทคโนโลยีของเราครอบคลุมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต สื่อและความบันเทิง ส่งเสริมให้นักประดิษฐ์ในทุกที่เพื่อแก้ปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ ตั้งแต่อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปจนถึงภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ Autodesk ช่วยลูกค้าของเราในการออกแบบและสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ autodesk.com หรือติดตาม @autodesk

คำชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล:
เราอาจจัดทำแถลงการณ์เกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนาตามแผนหรือในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่หรือใหม่ของเรา ข้อความเหล่านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำสัญญาหรือการรับประกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะในอนาคต แต่เพียงสะท้อนถึงแผนปัจจุบันของเรา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ การตัดสินใจซื้อไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อความเหล่านี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่มีอยู่หรือเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ที่เกิดขึ้น

Autodesk, โลโก้ Autodesk และ Autodesk Construction Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Autodesk, Inc. และ/หรือบริษัทสาขาและ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ไลน์จีคลับ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Autodesk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อกำหนดและราคาเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือกราฟิกที่อาจปรากฏในเอกสารนี้ © 2022 Autodesk, Inc. สงวนลิขสิทธิ์คอลเลกชันใหม่หกชุดสนับสนุนความคิดริเริ่มทางวิชาการในด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก และส่งเสริมการตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม

ฟาร์มิงตัน ฮิล ส์มิชิแกน29 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Galeซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Cengage Group กำลังสนับสนุนการริเริ่มทางวิชาการในด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวม (DEI) ด้วยการเปิดตัวเอกสารสำคัญใหม่หกฉบับเกี่ยวกับ Gale Primary Sources (GPS) แพลตฟอร์ม. เอกสารเหล่านี้สำรวจเรื่องราวของชุมชน LGBTQ+ ทั่วโลก ผู้หญิง ชนพื้นเมืองอเมริกัน และชุมชนอื่นๆ ที่ด้อยโอกาส แหล่งที่มาหลักของพายุให้บรรณารักษ์ นักศึกษา และนักวิชาการมีบริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งจากมุมมองที่หลากหลาย โดยเน้นย้ำว่าอดีตได้กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิทธิพลเมืองในปัจจุบันทั่วโลกอย่างไร ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในวิทยาเขตเกี่ยวกับความหลากหลาย ความยุติธรรมทางสังคม และประเด็นทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอกสารเหล่านี้เปลี่ยนการสนทนาโดยให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยและนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบทรัพยากรและสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญได้ เอกสารล่าสุดจาก Gale ส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดและสอนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม

คลังเก็บแหล่งข้อมูลหลักใหม่ของ Gale สำรวจประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทน้อย
คลังเก็บแหล่งข้อมูลหลักใหม่ของ Gale สำรวจประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทน้อย
หอจดหมายเหตุใหม่เหล่านี้ให้บริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทน้อยและวิธีที่พวกเขาสร้างโลกในปัจจุบัน

Seth Cayleyรองประธานของ Gale กล่าว ว่า “ไม่มีแหล่งข้อมูลอื่นใดที่ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองต่างๆ มากไปกว่าGale Primary Sourcesเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับนั้นได้รับการอ้างอิงโยงอย่างพิถีพิถันเพื่อนำข้อเท็จจริงมาสู่จุดสนใจและข้อมูลสู่ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์วิชาการระดับโลกที่ Gale “การเพิ่มใหม่เหล่านี้มาจากการพูดคุยกับนักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษาเป็นประจำ ซึ่งเน้นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก งานของเราในการทำให้เรื่องราวเหล่านี้มีชีวิตยังคงดำเนินต่อไปที่ Gale เรากำลังดำเนินการในหลายโครงการที่จะจัดหาให้ การแสดงประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มน้อยเช่นนี้มากขึ้น”

คลังข้อมูล GPS Frontlist ใหม่ ประกอบด้วย:
Archives of Sexuality and Gender: L’Enfer de la Bibliothèque Nationale de France : งวดที่ห้าของซีรี่ส์ Archives of Sexuality and Gender ที่ได้รับรางวัลของ Gale ให้สิทธิ์เข้าถึงคอลเลกชั่นคดีส่วนตัวที่มีเรื่องราวมากมาย มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการมากที่สุดใน โลก. เพียงชื่อเรียกนิมิตของการสาปแช่งและความพินาศทางศีลธรรม L’Enfer (ซึ่งแปลว่า “นรก” หรือ “นรก”) หมายถึงเครื่องหมายหิ้งของห้องสมุดที่มอบให้กับของสะสมที่สร้างขึ้นในทศวรรษ 1830 เพื่อปกป้องและแยกงานที่ถือว่าขัดต่อศีลธรรมในสมัยนั้น เช่นเดียวกับที่เก็บถาวรของคดีส่วนตัวอื่น ๆ คอลเล็กชันทั้งหมดถูกเก็บไว้ในส่วนที่ถูกล็อกของห้องสมุดเนื่องจากลักษณะกามหรือลามกอนาจารของผลงานตลอดจนความหายากและคุณค่าของงาน ในขณะที่หนังสือมากกว่า 3,000 เล่มซึ่งมีอายุตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1530 ถึง 2010 ถูกส่งมอบให้กับคอลเล็กชั่นดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทางศีลธรรม สิ่งพิมพ์ดิจิทัลของคดีส่วนตัวนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถสำรวจขอบเขตทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ได้
China and the Modern World: Imperial China and the West Part II, 1865–1905 :แปลงเป็นดิจิทัลจากไฟล์ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษซึ่งมีอยู่ในชุด FO 17 เป็นหลัก พร้อมด้วยรายงานของเจ้าหน้าที่กฎหมายหลายเล่มจากชุด FO 83 เอกสารสำคัญคือความต่อเนื่องของ จักรวรรดิจีนและภาคตะวันตกที่ 1 ค.ศ.1815–1881 โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่นักวิชาการในทุกแง่มุมของความสัมพันธ์จีน-ตะวันตกระหว่างปี 1865 ถึง 1905 โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญเกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศ การค้าและเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การย้ายถิ่นฐานของจีน และกฎหมาย
Declassified Documents Online: หน่วยข่าวกรองอังกฤษในศตวรรษที่ 20, Monitoring the World :เฉพาะสำหรับระดับสูงของการรวมศูนย์และการสื่อสารระหว่างแผนก หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของอังกฤษได้เข้าถึงทุกมุมโลกในช่วงศตวรรษแห่งความขัดแย้งระดับโลก การทูตที่เดิมพันสูง และ ความวุ่นวายทางการเมือง ไฟล์ดังกล่าวครอบคลุมสำนักงานใหญ่ด้านการสื่อสารของรัฐบาล (GCHQ) และวางงานที่สำคัญทั้งหมดของข่าวกรองสัญญาณในสงครามโลกครั้งที่สองควบคู่ไปกับกลไกกลางของหน่วยข่าวกรองที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี เอกสารสำคัญที่ไม่เหมือนใครนี้ให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับงานของ GCHQ ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์การทหาร หน่วยข่าวกรองและความมั่นคง การเมืองและการทูตระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 20 และประวัติศาสตร์โลกของสงครามโลกครั้งที่ 2
Indigenous Peoples of North America , Part II: The Indian Rights Association, 1882–1986 :คอลเลกชันนี้จัดเตรียมเอกสารที่เกือบจะสมบูรณ์ขององค์กรแรกที่กล่าวถึงผลประโยชน์และสิทธิของชนพื้นเมืองอเมริกัน แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลใหม่ แสดงและบริบทของประวัติศาสตร์ชนเผ่าพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งและไม่เคยปรากฏมาก่อนในเชิงเนื่องจากองค์กรมีต้นกำเนิดในช่วงปลายทศวรรษ 1800 เทคโนโลยีการรู้จำข้อความด้วยลายมือ (HTR) ของ Gale จึงถูกนำไปใช้กับการติดต่อทางจดหมาย ทำให้สามารถค้นหาข้อความแบบเต็มของประวัติศาสตร์ช่วงต้นของสมาคมสิทธิอินเดียนแดงได้
The Making of the Modern Law: Landmark Records and Briefs of the US Courts of Appeals, Part II, 1891–1950 :คอลเลกชั่นงานกฎหมายที่ไม่เหมือนใครนี้รวบรวมบันทึกและบทสรุปที่คัดเลือกมาและแทบเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่ปี 1891 ถึง 1950 สำหรับผู้ที่ กรณีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการวิจัยกฎหมายอเมริกันสมัยใหม่และประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย คอลเลกชันนี้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ มากมายผ่านบทสรุปที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียง การปฏิบัติต่อชุมชนชนกลุ่มน้อย การปลุกระดมทางการเมือง กฎหมายลามกอนาจาร และสิทธิของคนงาน
Women’s Studies Archive: ผู้บุกเบิกสตรีทั่วโลก :Women’s Studies Archive ที่ได้รับรางวัล มุ่งเน้นไปที่สตรีและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ก้าวข้ามมิติใหม่ในด้านธุรกิจ การปฏิรูปสังคม วัฒนธรรมสมัยนิยม การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ ไฮไลท์รวมถึงเอกสารของสตรีแอฟริกันอเมริกันผู้บุกเบิก; วารสาร การทั่วโลก รวมทั้งสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแอฟริกาเอเชียและแคริบเบียน; นิตยสารยอดนิยมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์; และคอลเลกชันเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในเรื่องเหนือธรรมชาติและอาชญากรรมไฟล์เก็บถาวรใหม่เหล่านี้มีอยู่ใน แพลตฟอร์มGale Primary Sourcesซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลข้ามที่เก็บถาวรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อใหม่ในหัวข้อต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการแปลงเป็นดิจิทัล เช่น HTR ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความทั้งหมดของตัวอักษรและต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ ไม่ใช่แค่ข้อมูลเมตา และทำการค้นพบใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เอกสารดังกล่าวยังมีอยู่ในGale Digital Scholar Lab สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติกับข้อมูลข้อความดิบ (OCR) จากคอลเล็กชันหรือแหล่งที่มาหลักของพายุ เก็บถาวรและดำเนินการวิเคราะห์ข้อความในเนื้อความขนาดใหญ่ของตำราประวัติศาสตร์ ขณะนี้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และสำรวจข้อความทางประวัติศาสตร์แบบโต้ตอบมากขึ้น สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยและชุดเนื้อหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

Gale Primary Sources เป็นแพลตฟอร์มการวิจัยดิจิทัลที่นำความคิด คำพูด และการกระทำของศตวรรษที่ผ่านมามาสู่ปัจจุบัน เพื่อประสบการณ์การวิจัยที่ครอบคลุม ด้วยเนื้อหาที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีการค้นหาที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนและนักวิจัยตรวจสอบวัฒนธรรมวรรณกรรม การเมือง และสังคมในช่วง 500 ปีที่ผ่านมา และพัฒนาความเข้าใจที่มีความหมายมากขึ้นว่าประวัติศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบันอย่างไร เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยปรับปรุงการค้นพบ การวิเคราะห์ และเวิร์กโฟลว์ในขณะที่ตั้งค่าแถบสำหรับการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักแบบดิจิทัลและการแสดงข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การค้นหาข้ามที่เก็บถาวรและ Topic Finder ซึ่งจะจัดระเบียบผลการค้นหาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อใหม่ในหัวข้อต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอทดลองใช้งานเข้าไป ที่ เว็บเพจGale Primary Sources Frontlist

เกี่ยวกับ Cengage Group และ Gale
Cengage Group บริษัทเทคโนโลยีการศึกษาที่ให้บริการผู้เรียนหลายล้านคนใน 165 ประเทศ พัฒนาวิธีที่นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ปัจจุบันบริษัทให้บริการแก่ตลาด K-12, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, วิชาชีพ, ห้องสมุด, การสอนภาษาอังกฤษ และตลาดการฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก Gale ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Cengage Group ให้บริการห้องสมุดด้วยเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและได้รับการดูแลจัดการ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีการวิจัยที่ทันสมัยซึ่งมีความสำคัญในการเชื่อมโยงห้องสมุดกับการเรียนรู้ และผู้เรียนกับห้องสมุด เป็นเวลากว่า 65 ปีแล้วที่ Gale ได้ร่วมมือกับห้องสมุดทั่วโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการค้นพบความรู้และข้อมูลเชิงลึก – ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรที่ผู้คนต้องการ Gale มีพนักงาน 500 คนทั่วโลก โดยมีการดำเนินงานหลักใน ฟาร์มิงตันฮิล ส์รัฐมิชิแกน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.gal.com .

ติดตามเกลได้ที่:เทลอาวีฟ, อิสราเอล , 29 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — SuperCom ( NASDAQ: SPCB ) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ IoT และความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022เวลา16:30 น. ตามเวลาตะวันออก ( 13:30 น. เวลาแปซิฟิก / 23:30 น. ตามเวลา IL) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2564 ผลประกอบการทางการเงินจะออกในข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนการโทร

ผู้บริหาร SuperCom จะเป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์ ตามด้วยช่วงถาม-ตอบ

ข้อมูลการโทรเข้าการประชุมทางโทรศัพท์:

วันที่: พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2022

เวลา: 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก ( 13:30 น. ตามเวลาแปซิฟิก )

โทรฟรีในสหรัฐอเมริกา: 888-506-0062

อิสราเอลโทรฟรี: 1-809-423-853

ระหว่างประเทศ: 973-528-0011

รหัสเข้าใช้: 615281

กรุณาโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของการประชุม 5-10 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้น ผู้ประกอบการจะลงทะเบียนชื่อและองค์กรของคุณ

เกี่ยวกับ ซุปเปอร์คอม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 SuperCom เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันการระบุตัวตนแบบดั้งเดิมและดิจิทัล โดยมอบโซลูชันด้านความปลอดภัย การระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงแก่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก SuperCom ได้สร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลและหน่วยงานระดับประเทศออกแบบและออกเอกสาร Multi-ID ที่ปลอดภัยและโซลูชันข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับพลเมืองและผู้เยี่ยมชมผ่านแพลตฟอร์มรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการลงทะเบียนแบบดั้งเดิมและไบโอเมตริกซ์ การทำให้เป็นส่วนบุคคล การออกและการควบคุมชายแดน . SuperCom นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและมือถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในหนึ่งเดียว พร้อมด้วยบริการเสริมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการดูแลบ้าน การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยสาธารณะในชุมชน การบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าสังเกตทางอิเล็กทรอนิกส์ การเฝ้าติดตามปศุสัตว์ การสร้างและการเข้าถึงระบบอัฟังก์ชันและโซลูชันใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Hyland ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
เพิ่มระบบอัตโนมัติ และมอบความสามารถในการปรับขนาดแพลตฟอร์มที่มากขึ้น

คลี ฟแลนด์ , 29 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ไฮแลนด์ซึ่งได้รับการยอมรับจากการ์ตเนอร์ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการเนื้อหาเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ได้เปิดตัวฟังก์ชันผลิตภัณฑ์การปรับปรุง และโซลูชั่นอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนองค์กรตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความทันสมัยของเทคโนโลยี การเปิดตัวล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึงฟังก์ชันการทำงานและการปรับปรุงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนำเสนอระบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง ประสบการณ์ผู้ใช้ และความสามารถในการปรับขนาดแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าฐานลูกค้าทั่วโลกของ Hyland จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​ปลอดภัยและเป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจของตนมากที่สุด

ฟังก์ชันและโซลูชันใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Hyland ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เพิ่มระบบอัตโนมัติ และมอบความสามารถในการปรับขนาดแพลตฟอร์มที่มากขึ้น
ฟังก์ชันและโซลูชันใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Hyland ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เพิ่มระบบอัตโนมัติ และมอบความสามารถในการปรับขนาดแพลตฟอร์มที่มากขึ้น
“การออกผลิตภัณฑ์ตามปกติของเราให้คุณค่ามหาศาลแก่องค์กร ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” จอห์น ฟีแลนรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของไฮแลนด์กล่าว “รุ่นล่าสุดเหล่านี้รองรับความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยตัวเลือกการดูแลระบบคลาวด์และการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายขึ้น ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติใหม่ การผสานรวมที่ราบรื่นและปลอดภัยกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่จำเป็น และความสามารถในการปรับขนาดที่มากขึ้นสำหรับการติดตั้งทุกขนาด ความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราทั่ว โลกด้วยโซลูชันบริการเนื้อหาบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่น ขยายได้ และกำหนดค่าได้มากที่สุด”

นวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮแลนด์ ได้แก่:

บริการเนื้อหา
Alfrescoแพลตฟอร์ม: ไฮแลนด์ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่หลายอย่างเพื่อนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจระดับองค์กรที่โฮสต์บนคลาวด์ ทำให้การจัดการการปรับใช้ระบบคลาวด์ง่ายขึ้น มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น รองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การปรับปรุง Alfresco Content Connector สำหรับ AWS S3/Glacier และ Azure รวมถึงการจัดการพื้นที่จัดเก็บที่ง่ายขึ้นและการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับระดับพื้นที่จัดเก็บที่มีต้นทุนต่ำกว่าบน AWS และ Azure มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจระดับองค์กรที่ซับซ้อนภายใน Alfresco Process Services เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ตัวจับเวลางาน และการสนับสนุนงานแบบอะซิงโครนัส ในที่สุด Hyland ได้ขยายความสามารถในการค้นหาระดับองค์กรของ Alfresco ด้วย Elasticsearch รวมถึงการสนับสนุนการสืบค้นที่ได้รับการปรับปรุงและการค้นหาระยะใกล้

Perceptive Content : การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Hyland บนแพลตฟอร์ม Perceptive Content มอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดที่ปรับปรุงดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอพ Perceptive Content Experience ช่วยลดความซับซ้อนของงานสำหรับผู้ใช้ ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหายังคงเข้าถึงได้ตลอดวงจรชีวิตของกระบวนการ

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
มีการอัพเดทหลายรายการในHyland RPAเพื่อให้องค์กรใช้งานบอทได้ง่ายขึ้น มองเห็นงานอัตโนมัติได้มากขึ้น การผสานการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ล่าสุดช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานการทำงานอัตโนมัติแบบ end-to-end กับ Web Manager ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งให้การรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและการจัดการผู้ใช้ และข้อมูลเชิงลึกการรายงานที่อัปเดต สุดท้าย ตัวออกแบบที่อัปเดตช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชัน/บริการของบุคคลที่สามได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการปรับขนาดอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร

โซลูชันใหม่ของ Hyland Healthcare โซลูชัน ล่าสุด
ของ Hyland Healthcare คือ Hyland Clinician Window ปลดล็อกการเข้าถึงของแพทย์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยมากกว่า 75% ที่โดยปกติแล้วจะไม่มีอยู่ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจดูแลอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยโดยให้การเข้าถึงภาพทางการแพทย์ EKG บันทึกคำปรึกษาและข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่มีโครงสร้างอื่น ๆ ภายในเวิร์กโฟลว์ EMR ตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม